Doprava zdarma nad 80€ v rámci Slovenska.

Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom newsletterov alebo návštěvníkom e-shopu, zverujete nám svoje osobné údaje.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 1. Základné ustanovenia

1.1.  Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť Kiddi, s.r.o., IČO: 46703756, so sídlom Moravská 63, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka 30010/V (ďalej len „správca“)

1.2.  Kontaktné údaje správcu sú

 • adresa:  Moravská 63, 040 01 Košice
 • email:  info@zdrave-telo.sk
 • telefón:  +421 905 740 506

1.3.  Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4.  Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 2.1.  Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2.  Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 3.1.  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2.  Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, doručovacia adresa, fakturačná adresa, email, telefón, bankové spojenie), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít

3.3.  Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 1. Doba uchovávania údajov

4.1.  Správca uchováva osobní údaje

 • po dobu potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy, tj. počas objednávky a záručnej doby
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
 • príspevky do diskusie 5 rokov
 • komunikácia 2 roky

4.2.  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1.  Vaše osobné údaje budú odovzdané ďalším osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas.

5.2.  Osobné údaje ďalej odovzdávame

 • za účelom zaplatenia objednávky online (platobnou kartou, tlačidlo pre rýchly bankový prevod) poskytovateľovi služieb ohľadom spracovania platieb (Global Payments s.r.o.)
 • za účelom doručenia tovaru zazmluvneným dopravcom (GLS, Slovenská Pošta, Zásielkovňa)
 • za účelom vývoja a správy e-shopu www.zdrave-telo.sk a jeho nákupného procesu má k vašim osobným údajom prístup náš externý provider spoločnosť Shoptet s.r.o. Táto spoločnosť má údaje šifrované a ukladá ich na vývojárskych serveroch v Prahe.
 • pokiaľ je to nevyhnutné pre vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, môžu byť údaje odovzdané orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti, právnym zástupcom, súdom za účelom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami

5.3.  U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

5.4.  Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 1. Vaše práva

6.1.  Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

6.2.  Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1.  Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2.  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

7.3.  Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 1. Záverečné ustanovenia

8.1.  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2.  S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3.  Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

 1. Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 30.8.2020.